Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ  
  За ауторе     За рецензенте   
Књижевна историја > Упутства > За рецензенте


Иако у академској заједници има различитих мишљења о институцији „анонимних рецензијаˮ, редакција Књижевне историје верује да стручно анонимно рецензирање битно доприноси побољшању квалитета научних радова и стога захваљујемо свим досадашњим и будућим рецензентима на уложеном труду и напору.

Да бисмо и у будућности одржали принцип анонимности и висок стандард рецензирања молимо рецензенте да о теми и раду који оцењују не говоре са другим сарадницима, колегама или ауторима, да своја образложења (било позитивна или негативна) пажљиво поткрепе прецизним аргументима, и на крају, да поштују договорене рокове или да нам благовремено јаве и затраже продужење рока за оцену рада.

У оквиру рецензирања научних радова, постоји неколико изузетно важних аспеката квалитета и стога молимо рецензенте да на њих обрате посебну пажњу.

Структура рада — Поред елемената које сваки рад мора да има (апстракт, кључне речи, резиме, литература, извори...), веома је важно да ти елементи буду у складу са насловом рада, као и да унутрашња организација текста и аргументација буду конзистентне и у вези са дефинисаним проблемом или темом. Поред тога, веома је важно да од самог почетка у апстракту буду јасно дефинисани основно тежиште и циљеви рада.

Релевантност теме — Тема рада требало би да буде научно релевантна, актуелна, проблемски или синтетички формулисана, односно да понуди нова читања постојеће књижевне грађе или откриће нове.

Научна релевантност проблема — Истраживање проблема/тема дефинисаних у апстракту рада требало би да допринесе не само обогаћивању знања о одређеној књижевној појави, назначеној у наслову рада, већ и да понуди моделе тумачења који могу послужити као основа за научна истраживања у другим тематским подручјима, или померити границе у разумевању и примени досадашњих теоријско-методолошких парадигми.

Релевантност коришћене литературе — Веома је важно да сваки рад буде утемељен на релевантној научној литератури, без обзира на годину њеног објављивања будући да на основу коришћене литературе аутор/ауторка показује и у којој мери познаје тренутно стање и резултате у области о којој пише. Стога молимо рецензенте да у својим образложењима, тамо где је потребно, предложе литературу и изворе које аутор/ауторка нису укључили у рад а који би побољшали квалитет рада или указали на актуелност и иновативност теме.


                   


Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.